skip to Main Content

Prof. Dr. Peter De Coster (afdeling restauratieve tandheelkunde en endodontologie UGent) is verantwoordelijk voor de opleiding indirecte restauratieve tandheelkunde aan de UGent, en is verantwoordelijk lesgever binnen de specialisatieopleiding ‘Master of Reconstructive Dentistry’.

Prof. De Coster staat in voor :

  • Diagnose van orale ontwikkelingsstoornissen, incl. afwijkende gebitsontwikkeling, verkleuringen en hun behandelbaarheid
  •  Diagnose van infectiegerelateerde orale problematiek bij gezonde en medisch gecompromitteerde patiënten
  •  Behandelingsplanning bij complexe restauratieve en/of esthetische rehabilitatie
  • Second opinion

Bij verwijzing van uw patiënt vragen wij u de hieronder vermelde verwijsnota te willen invullen en meegeven met de patiënt. Dit houdt de registratie van een aantal belangrijke gegevens in om de door u gevraagde behandeling zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Verwijsnota Prof. dr. Peter De Coster

Verwijsnota

Prof. Dr. Peter De Coster is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek op het vlak van indirecte restauratieve tandheelkunde, sectie kroon- en brugwerk, aan de Universiteit Gent. Hij is tevens titularis van een aantal opleidingsonderdelen in de Master in de specialistische tandheelkunde, afstudeerrichting reconstructieve tandheelkunde.

Eenvoudige tot complexe casussen verwezen voor kroon- en brugwerk worden bij intake geanalyseerd voor het opstellen van een behandelplan en, desgewenst, het uitvoeren van de volledige restauratief-prothetische behandeling. Op verzoek kan ook enkel een planning worden opgemaakt voor uitvoering door de verwijzende tandarts.

Verwijsnota Prof. dr. Peter De Coster

Verwijsnota
Back To Top